Dai Yai (Cerita Rakyat Mee)

Menangkap Kelelawar. Ilustrasi; gridkids.com
Menangkap Kelelawar. Ilustrasi; gridkids.com

Tekii maki dokouda naka okeyai buga wiya kou umitou eigai. Umi doba tou doba okeyai ipa akaga ide akagato eigai. Uwinaida yawinaida okeyaia enaimoto eigai. Wadouwe kotu nakana okei keneka pituwo yameto umitou teigai.

Kigena wagena kouko kou bugaiya kodo wadouweka keneka bage kedepa oyatoune auwegai okei animake tiyake tootega naka, wadouwe ibome kida etiko awetako waiko buguwa daiyaido nako wägete uwitageka etegi. Kou bugaiya kodona enaa agayake agiyo teki-teki eine miyo auwegai okeyaiya owapa.

Aweta abatatoko kou bugaiya kodoma wadouweido kedema buguwa uwegai. Uwete-uwete waiko ibo piya epapanaka make wadodo tipaiya daiyai uminaka piya kago kodo doonibeu titouyogo. Koudamakeko piya kodo watiyaiga depene kegai. Tiyake okei waguwo piyakodo tagumigo waiko piyati daki kegai. Daana miyouweka waka kodoko wako makida edoutoga.

Kei waguwo kede daiyai umina amowagawe yoko wagawe tegai. Daiyai uminaka wagetai ideide tegai. Miyouweka kidi daiyai wagetai ideide tetega kiya. Wadouweka pituwo kede ega miyo tagumiyake pene deta kodoko yakobimekegai. Tiyake koda yagamo makidaka edoutota kodo yadokeuwegai. Wado piyatika topi (miyouweka yame) kidiki piya kodo miyotagumipiya, miyoko pene deta kodoko kebamakitouyoka wado piyati koda animakiyake pugutiyake togi.

Nota igapu,uwo igapu, tawa igapu, gei, gobi, edi, unokogi keidokei miyodaimeto kegi. Unonato agapenato yaiyo, okai piyati koda maketo mitoto kegi. Koukei tetega koda daiyai imouto nako meyake piyaida koda anekotu kegai. Kii mee mitoto kidi edoyake pekaiya akado wegene kegai daiyaido kodo. Daiyaido koda migagu

kida igi eyakegi kii mee kidi ipa egayake daiyaido koda migagu kidi gowai tete kidani tegi: “Meko nako okeiya nako kopaka yakemiyo godiyaika wagemiyo nitei kitiya yamake nuu kodoya ipa egayake miyouwe miyouwe” Tiyake tegi.

Bacaan Lainnya

Kou gowai yuwiyake, kei dayai imoto keda mee kidid wado-wado etiyake wako makida mitoyamakiyake daiyai imouto kodo etiko mapi bugi kiyatimakaita etegi. Daiyaido koda migakobe etegai enano gayake koumana yuwiyakeko daiyai imouto kodo pati-pati igada kegai.

Mee idaa kidiki okaiya owapa dakitiyakeko nota nomo ubayake yoono tegi. Umiyake toyake tete okai epo kodo yokomeyawegi. Tiyakeko yagamome kodo eubaipiga nogagi.

Kigena kouko miyouweka kidi wadouweka bugi watiya nakiga tona tetaine uwegi. Gabo naki uwegi, meeka nadoyano tiyake. Amo kei bugida naka nota iyo weyake teiyogo, kepa amoki yame idana piya nako akagoiyo. Kida miyouweka meta kidi mapegaka yame piya akageiyogo kidi yawagimakegi. Yagamome kodoko miyouwe okeyaiya owapa auwegai, auwete miyouwe owapa daki eyakeko yamekida piyati make keititaido kodo etimakegi. Dana daiyaido koda makida eurnigota kodoma etimakegi.

Nago magodani umitaidaga naka mapi bugima, ude bugima ayatimakegai. Dabagatoweyaagiyo idima ega eyagai. Utaa enaa kida tiyake daiyai imouto kodo nogo teigai. Kou bugaiya kodo ide dimi egai, daiyaido kodo edadita kodoko aya badege koutiyake. Dana kou bugaiya kodoko yame yokamaki yagamo yokamaki tiyake kou okogo okeiya ugi mudeto tiyawita.

Sumber; “Kajian Cerita Rakyat Suku Mee” Titus Pekei & Natalis Pakage 2013

Berikan Komentar Anda

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.